Az egyesület a térség meghatározó személyiségeinek, köztük a Dunaferr vezetőinek aktív közreműködésével 1995-ben abból a célból jött létre, hogy elősegítse Dunaújváros és térsége gazdasági, társadalmi fejlődését és támogassa a térségi szereplők együttműködését.

Az egyesület fő célja:

„Lehetőségeihez mérten elősegíteni a Dunaújvárosban és vonzás­körzetében élő, dolgozó, tevékenykedő emberek életminőségének, életesélyeinek ja­vulását a kör­nyezet aktív alakításával, a Dunaújváros térségében átvezetendő V0 vasútvonal és az ahhoz kapcsolódó vasúti híd, valamint a meglévő és a jövőben kiépülő infrastrukturális elemekre alapozott intermodális logisztikai központ megvalósulásának és a környezetvédelem elősegítésével, a térség euroatlanti integrá­ciós feltételeinek megte­remtésével, támogatni az ehhez szükséges bármely személyi vagy tárgyi feltételt, illetve közreműködni azok megteremtésében, létrehozásában. Célja az egyesületnek a fő cél eléré­séért tenni akaró azon természetes személyek tö­mörítése, akik méltóak az egyesületi tag­ságra, s alkalmasak az egyesületben folyó te­vékenység segítésére...." („HÍD" Egyesület alapszabály)

Az egyesület több mint 230 befolyásos taggal rendelkezik, akik biztosítják az egyesület céljainak elérését: a térség társadalmi összefogását. A széleskörű összefogásnak is nagy szerepe volt abban, hogy megépült az M6-os út és az M8 autópálya részeként az új Duna-híd Dunavecse és Kisapostag között, ezzel biztosítva a város és térsége fejlődését.

A „HÍD" Egyesület döntéshozó testületeiben fontos szerepet töltenek be az ISD DUNAFERR Zrt. vezetői is együtt a kistérség más vezetőivel.

Az egyesület keretében 7 szakmai klub működik, rendezvényeiken szakterületenként aktuális témák kerülnek bemutatásra, megvitatásra.

 

Honlap: www.hid-egyesulet.hu